25g

 Kem tẩy lông Cleo da nhạy cảm 25g  Kem tẩy lông Cleo da nhạy cảm 25g
 Kem tẩy lông Cleo da thường 25g  Kem tẩy lông Cleo da thường 25g