50g

 Kem tẩy lông Cleo da nhạy cảm 50g  Kem tẩy lông Cleo da nhạy cảm 50g
 Kem tẩy lông Cleo da thường 50g  Kem tẩy lông Cleo da thường 50g