Sơn thường - Cam

 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS221  Sơn móng tay Felina Deluxe - DS221
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS217  Sơn móng tay Felina Deluxe - DS217
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS2001  Sơn móng tay Felina Deluxe - DS2001
 Sơn màu - SUPER FANDOM - 3110390  Sơn màu - SUPER FANDOM - 3110390
 Sơn màu - MANGA ROUND WITH ME - 50182  Sơn màu - MANGA ROUND WITH ME - 50182
 Sơn màu - CANDY COATED CORAL - 50024  Sơn màu - CANDY COATED CORAL - 50024
 Sơn móng tay Felina Màu Cam Nude - CS215  Sơn móng tay Felina Màu Cam Nude - CS215