Đắp/nối móng Gelish

 Bộ sản phẩm Prohesion chuyên nghiệp - 01100 Bộ sản phẩm Prohesion chuyên nghiệp - 01100
 Bộ sản phẩm Prohesion dùng thử - 01101 Bộ sản phẩm Prohesion dùng thử - 01101
 Bột đắp móng màu hồng nhạt - 01110 Bột đắp móng màu hồng nhạt - 01110
 Bột đắp móng màu hồng nhạt - 01111 Bột đắp móng màu hồng nhạt - 01111
 Bột đắp móng màu trắng tinh - 01113 Bột đắp móng màu trắng tinh - 01113
 Bột đắp móng màu trắng tinh - 01114 Bột đắp móng màu trắng tinh - 01114
 Bột đắp móng màu trắng trong - 01116 Bột đắp móng màu trắng trong - 01116
 Bột màu nhúng Gelish - Sweet Wheather - 1610065 Bột màu nhúng Gelish - Sweet Wheather - 1610065
 Bột màu nhúng Gelish - ARTIC FREEZE - 1610877 Bột màu nhúng Gelish - ARTIC FREEZE - 1610877
 Bột màu nhúng Gelish - Black shadow - 1610831 Bột màu nhúng Gelish - Black shadow - 1610831
 Bột màu nhúng Gelish - Chain Reaction - 1610068 Bột màu nhúng Gelish - Chain Reaction - 1610068
 Bột màu nhúng Gelish - Clear as Day - 1610997 Bột màu nhúng Gelish - Clear as Day - 1610997