Sơn gel - Đen

 Sơn Gel Felina Màu Ghi Đá - GS998 Sơn Gel Felina Màu Ghi Đá - GS998
 Sơn Gel Felina Màu Xám Tro- GS925 Sơn Gel Felina Màu Xám Tro- GS925
 Sơn Gel Felina Màu Xám Đen- GS950 Sơn Gel Felina Màu Xám Đen- GS950
 Sơn Gel Felina Màu Xám Đậm- GS917 Sơn Gel Felina Màu Xám Đậm- GS917
 Sơn Gel Felina Màu Đen Cổ Điển- GS902 Sơn Gel Felina Màu Đen Cổ Điển- GS902
 Sơn gel - SWEATER WEATHER - 1110064 Sơn gel - SWEATER WEATHER - 1110064
 Sơn gel - MIDNIGHT CALLER - 1110847 Sơn gel - MIDNIGHT CALLER - 1110847
 Sơn gel - LET’S HIT THE BUNNY - 1110925 Sơn gel - LET’S HIT THE BUNNY - 1110925
 Sơn gel - Let there be moonlight - 1110366 Sơn gel - Let there be moonlight - 1110366
 Sơn gel - JET SET - 1110869 Sơn gel - JET SET - 1110869
 Sơn gel - FASHION WEEK CHIC - 1110879 Sơn gel - FASHION WEEK CHIC - 1110879
 Sơn gel - CLEAN SLATE - 1110939 Sơn gel - CLEAN SLATE - 1110939
 Sơn gel - Black Shadow - 1110830 Sơn gel - Black Shadow - 1110830