Sơn thường - Đen

 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS991  Sơn móng tay Felina Deluxe - DS991
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS902  Sơn móng tay Felina Deluxe - DS902
Hết hàng
 Sơn màu - who-Dini? - 50138  Sơn màu - who-Dini? - 50138
 Sơn màu - Sweater weather - 50064  Sơn màu - Sweater weather - 50064
 Sơn màu - LITTLE BLACK DRESS - 50060  Sơn màu - LITTLE BLACK DRESS - 50060
 Sơn màu - BELLA'S VAMPIRE - 3110828  Sơn màu - BELLA'S VAMPIRE - 3110828
 Sơn màu - Batting My Lashes - 3110327  Sơn màu - Batting My Lashes - 3110327
 Sơn móng tay Felina Màu Xám Tro - CS925  Sơn móng tay Felina Màu Xám Tro - CS925
 Sơn móng tay Felina Màu Xám Đen- CS950  Sơn móng tay Felina Màu Xám Đen- CS950
 Sơn móng tay Felina Màu Nhũ Bạc - CN910  Sơn móng tay Felina Màu Nhũ Bạc - CN910