Sơn thường - Đỏ

 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS381 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS381
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS374 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS374
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS331 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS331
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS301 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS301
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS3001 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS3001
 Sơn màu - TOTAL REQUEST RED - 3110388 Sơn màu - TOTAL REQUEST RED - 3110388
 Sơn màu - Wish Upon A Starlet - 3110329 Sơn màu - Wish Upon A Starlet - 3110329
 Sơn màu - What's your poinesttia? - 50201 Sơn màu - What's your poinesttia? - 50201
 Sơn màu - The Camera Loves Me - 3110328 Sơn màu - The Camera Loves Me - 3110328
 Sơn màu - Sweet Escape - 50026 Sơn màu - Sweet Escape - 50026
 Sơn màu - Some Like It Red - 3110332 Sơn màu - Some Like It Red - 3110332
 Sơn màu - SEAL THE DEAL - 50036 Sơn màu - SEAL THE DEAL - 50036
 Sơn màu - Scandalous - 50144 Sơn màu - Scandalous - 50144
 Sơn màu - RUBY TWO-SHOES - 50189 Sơn màu - RUBY TWO-SHOES - 50189
 Sơn màu - Pretty Woman - 50030 Sơn màu - Pretty Woman - 50030
 Sơn màu - MAN OF THE MOMENT - 50032 Sơn màu - MAN OF THE MOMENT - 50032
 Sơn màu - I'M SO HOT - 50190 Sơn màu - I'M SO HOT - 50190