Dũa

 Dũa bề mặt móng 220/280 - 01211  Dũa bề mặt móng 220/280 - 01211
 Dũa bề mặt móng 400/4000 - 01212  Dũa bề mặt móng 400/4000 - 01212
 Dũa móng 150/150 - 01209  Dũa móng 150/150 - 01209
 Dũa móng 180/180 - 01238  Dũa móng 180/180 - 01238
 Dũa móng 240/240 - 01312  Dũa móng 240/240 - 01312