Gelish Dip

 Bột màu nhúng Gelish - Clear as Day - 1610997  Bột màu nhúng Gelish - Clear as Day - 1610997
 Sơn phủ dành cho bột nhúng - 1640004  Sơn phủ dành cho bột nhúng - 1640004
 Sơn lót dành cho bột nhúng - 1640002  Sơn lót dành cho bột nhúng - 1640002
 Sơn kích hoạt dành cho bột nhúng - 1640003  Sơn kích hoạt dành cho bột nhúng - 1640003
 Bột màu nhúng Gelish - Wonder woman - 1610032  Bột màu nhúng Gelish - Wonder woman - 1610032
 Bột màu nhúng Gelish - Touch of sass - 1610186  Bột màu nhúng Gelish - Touch of sass - 1610186
 Bột màu nhúng Gelish - Tokyo a go go - 1610181  Bột màu nhúng Gelish - Tokyo a go go - 1610181
 Bột màu nhúng Gelish - Tiger Blossom - 1610822  Bột màu nhúng Gelish - Tiger Blossom - 1610822
 Bột màu nhúng Gelish - Tahiti hottie - 1610937  Bột màu nhúng Gelish - Tahiti hottie - 1610937
 Bột màu nhúng Gelish - Seal the Deal - 1610037  Bột màu nhúng Gelish - Seal the Deal - 1610037