Morgan Taylor - Sơn thường - Cam

 Sơn màu - CANDY COATED CORAL - 50024  Sơn màu - CANDY COATED CORAL - 50024
 Sơn màu - MANGA ROUND WITH ME - 50182  Sơn màu - MANGA ROUND WITH ME - 50182
 Sơn màu - SUPER FANDOM - 3110390  Sơn màu - SUPER FANDOM - 3110390