Morgan Taylor - Sơn thường - Nâu

 Sơn màu - I Speak Chic - 3110382  Sơn màu - I Speak Chic - 3110382
 Sơn màu - Ice Or No Dice - 3110333  Sơn màu - Ice Or No Dice - 3110333
 Sơn màu - Pump or cow boots - 50183  Sơn màu - Pump or cow boots - 50183
 Sơn màu - She's A Natural - 3110337  Sơn màu - She's A Natural - 3110337
 Sơn màu - Shooting star - 3110375  Sơn màu - Shooting star - 3110375
 Sơn màu - That's So Monroe - 3110356  Sơn màu - That's So Monroe - 3110356