Morgan Taylor - Sơn thường - Tím

 Sơn màu - Anime zing color - 50179  Sơn màu - Anime zing color - 50179
 Sơn màu - BEDAZZLE ME - 3110352  Sơn màu - BEDAZZLE ME - 3110352
 Sơn màu - From dusk till dawn - 3110371  Sơn màu - From dusk till dawn - 3110371
 Sơn màu - Going Vouge - 3110380  Sơn màu - Going Vouge - 3110380
 Sơn màu - IT'S LIT - 3110291  Sơn màu - IT'S LIT - 3110291
 Sơn màu - JUST ME & MY PIANO - 3110346  Sơn màu - JUST ME & MY PIANO - 3110346
 Sơn màu - MERCI BOUQUET - 3110340  Sơn màu - MERCI BOUQUET - 3110340
 Sơn màu - ULTIMATE MIXTAPE - 3110386  Sơn màu - ULTIMATE MIXTAPE - 3110386