Morgan Taylor - Sơn thường - Trắng

 Sơn màu - CHAIN REACTION - 50067  Sơn màu - CHAIN REACTION - 50067
 Sơn màu - Diamonds Are My BFF - 3110334  Sơn màu - Diamonds Are My BFF - 3110334
 Sơn màu - ENCHANTED PATINA - 3110253  Sơn màu - ENCHANTED PATINA - 3110253
Hết hàng
 Sơn màu - Fame game - 50069  Sơn màu - Fame game - 50069
 Sơn màu - Heaven sent - 50001  Sơn màu - Heaven sent - 50001
 Sơn màu - LIQUID BLING - 3110292  Sơn màu - LIQUID BLING - 3110292
 Sơn màu - Prime-rose and proper - 50203  Sơn màu - Prime-rose and proper - 50203
 Sơn màu - Some Girls Prefer Pearls - 3110353  Sơn màu - Some Girls Prefer Pearls - 3110353
 Sơn màu - Tan my hide-pale nude - 50187  Sơn màu - Tan my hide-pale nude - 50187