Morgan Taylor - Sơn thường - Vàng

 Sơn màu - Watt Yel-Lokin at? - 50151  Sơn màu - Watt Yel-Lokin at? - 50151