Sơn thường - Nâu

 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS885 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS885
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS884 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS884
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS830 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS830
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS8010 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS8010
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS8009 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS8009
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS8008 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS8008
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS8007 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS8007
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS8006 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS8006
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS791 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS791
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS732 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS732
 Sơn màu - She's A Natural - 3110337 Sơn màu - She's A Natural - 3110337
 Sơn màu - Pump or cow boots - 50183 Sơn màu - Pump or cow boots - 50183
 Sơn màu - Ice Or No Dice - 3110333 Sơn màu - Ice Or No Dice - 3110333
 Sơn móng tay Felina Màu Nâu Rosy - CS881 Sơn móng tay Felina Màu Nâu Rosy - CS881
 Sơn móng tay Felina Màu Nâu Sẫm - CS880 Sơn móng tay Felina Màu Nâu Sẫm - CS880