Phụ liệu Morgan Taylor

 Chai nhỏ giọt làm khô sơn nhanh - 51015  Chai nhỏ giọt làm khô sơn nhanh - 51015
 Chai xịt làm sạch bề mặt móng - 51010  Chai xịt làm sạch bề mặt móng - 51010
 Chai xịt làm sơn khô nhanh - 51012  Chai xịt làm sơn khô nhanh - 51012
 Dầu dưỡng móng & biểu bì - 51018  Dầu dưỡng móng & biểu bì - 51018
 Dầu dưỡng móng & biểu bì - 51019  Dầu dưỡng móng & biểu bì - 51019
 Dung dịch lau sơn dưỡng móng - 51016  Dung dịch lau sơn dưỡng móng - 51016
 Nước pha sơn - 51020  Nước pha sơn - 51020