Sơn Bóng Felina

 Sơn Bóng Gương 3 trong 1 Felina - CB020  Sơn Bóng Gương 3 trong 1 Felina - CB020
 Sơn Bóng Không Lem Felina - CB006  Sơn Bóng Không Lem Felina - CB006
 Sơn Bóng Siêu Nhanh Khô - CB007  Sơn Bóng Siêu Nhanh Khô - CB007
 Sơn Bóng Siêu Nhanh Khô - CB007  Sơn Bóng Siêu Nhanh Khô - CB007