Sơn thường Morgan Taylor

 Sơn màu - A Kiss From Marilyn - 3110335 Sơn màu - A Kiss From Marilyn - 3110335
 Sơn màu - Amour color please - 50173 Sơn màu - Amour color please - 50173
 Sơn màu - Anime zing color - 50179 Sơn màu - Anime zing color - 50179
 Sơn màu - B-Girl Style - 50221 Sơn màu - B-Girl Style - 50221
 Sơn màu - Batting My Lashes - 3110327 Sơn màu - Batting My Lashes - 3110327
 Sơn màu - BELLA'S VAMPIRE - 3110828 Sơn màu - BELLA'S VAMPIRE - 3110828
 Sơn màu - Best Dressed - 50033 Sơn màu - Best Dressed - 50033
 Sơn màu - Blued-Eyed Beauty - 3110330 Sơn màu - Blued-Eyed Beauty - 3110330
 Sơn màu - CANCAN WE DANCE - 50176 Sơn màu - CANCAN WE DANCE - 50176
 Sơn màu - CANDY COATED CORAL - 50024 Sơn màu - CANDY COATED CORAL - 50024
 Sơn màu - CHAIN REACTION - 50067 Sơn màu - CHAIN REACTION - 50067
 Sơn màu - Diamonds Are My BFF - 3110334 Sơn màu - Diamonds Are My BFF - 3110334
 Sơn màu - DIAMONDS IN THE SKY - 3110287 Sơn màu - DIAMONDS IN THE SKY - 3110287