Sơn gel - Tím

 Sơn Gel Felina Màu Tím Nho Mỹ - GS691 Sơn Gel Felina Màu Tím Nho Mỹ - GS691
 Sơn Gel Felina Màu Tím Tử Đằng - GS607 Sơn Gel Felina Màu Tím Tử Đằng - GS607
 Sơn Gel - ULTIMATE MIXTAPE - 1110386 Sơn Gel - ULTIMATE MIXTAPE - 1110386
 Sơn gel - YOU GLARE, I GLOW - 1110914 Sơn gel - YOU GLARE, I GLOW - 1110914
 Sơn gel - WANNA SHARE A TENT? - 1110317 Sơn gel - WANNA SHARE A TENT? - 1110317
 Sơn gel - TOKYO A' GO GO - 1110180 Sơn gel - TOKYO A' GO GO - 1110180
 Sơn gel - TAHITI HOTTIE - 1110936 Sơn gel - TAHITI HOTTIE - 1110936
 Sơn gel - STAR BURST - 1110824 Sơn gel - STAR BURST - 1110824
 Sơn gel - STAND OUT - 1110823 Sơn gel - STAND OUT - 1110823
 Sơn gel - Seal the deal - 1110036 Sơn gel - Seal the deal - 1110036
 Sơn gel - SAMURI - 1110845 Sơn gel - SAMURI - 1110845
 Sơn gel - PLUM TUCKERED OUT - 1110797 Sơn gel - PLUM TUCKERED OUT - 1110797
 Sơn gel - NIGHT REFLECTION - 1110833 Sơn gel - NIGHT REFLECTION - 1110833
 Sơn gel - LUSH AT FIRST SIGHT - 1110922 Sơn gel - LUSH AT FIRST SIGHT - 1110922
 Sơn gel - LOVE ME LIKE A VAMP - 1110920 Sơn gel - LOVE ME LIKE A VAMP - 1110920
 Sơn gel - JUST ME & MY PIANO - 1110346 Sơn gel - JUST ME & MY PIANO - 1110346