Sơn thường - Vàng

 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS484  Sơn móng tay Felina Deluxe - DS484
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS4001  Sơn móng tay Felina Deluxe - DS4001
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS421  Sơn móng tay Felina Deluxe - DS421
 Sơn màu - Watt Yel-Lokin at? - 50151  Sơn màu - Watt Yel-Lokin at? - 50151