Sơn thường - Xanh

 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS581 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS581
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS555 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS555
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS539 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS539
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS520 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS520
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS512 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS512
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS503 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS503
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS545 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS545
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS548 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS548
 Sơn màu - ELECTRIC REMIX - 3110385 Sơn màu - ELECTRIC REMIX - 3110385
Hết hàng
 Sơn màu - Water Baby - 50092 Sơn màu - Water Baby - 50092
 Sơn màu - RHYTHM AND BLUES - 50093 Sơn màu - RHYTHM AND BLUES - 50093
 Sơn màu - DO YOU HARAJUKU - 50177 Sơn màu - DO YOU HARAJUKU - 50177
 Sơn màu - DISCO DAYS - 3110288 Sơn màu - DISCO DAYS - 3110288
 Sơn màu - DIAMONDS IN THE SKY - 3110287 Sơn màu - DIAMONDS IN THE SKY - 3110287
 Sơn màu - Blued-Eyed Beauty - 3110330 Sơn màu - Blued-Eyed Beauty - 3110330