Morgan Taylor - Sơn thường - Đen

 Sơn màu - Batting My Lashes - 3110327  Sơn màu - Batting My Lashes - 3110327
 Sơn màu - BELLA'S VAMPIRE - 3110828  Sơn màu - BELLA'S VAMPIRE - 3110828
 Sơn màu - Let There Be Moonlight - 3110366  Sơn màu - Let There Be Moonlight - 3110366
 Sơn màu - LITTLE BLACK DRESS - 50060  Sơn màu - LITTLE BLACK DRESS - 50060
 Sơn màu - Sweater weather - 50064  Sơn màu - Sweater weather - 50064
Hết hàng
 Sơn màu - who-Dini? - 50138  Sơn màu - who-Dini? - 50138