Sản phẩm tẩy lông Cléo - Da thường

 Kem tẩy lông Cleo da thường 25g  Kem tẩy lông Cleo da thường 25g
 Kem tẩy lông Cleo da thường 50g  Kem tẩy lông Cleo da thường 50g