Morgan Taylor - Sơn thường - Đỏ

 Sơn màu - A Kiss From Marilyn - 3110335 Sơn màu - A Kiss From Marilyn - 3110335
 Sơn màu - Best Dressed - 50033 Sơn màu - Best Dressed - 50033
 Sơn màu - Fire Cracker - 50028 Sơn màu - Fire Cracker - 50028
 Sơn màu - GLOW ALL OUT - 3110289 Sơn màu - GLOW ALL OUT - 3110289
 Sơn màu - HOT HOT TAMALE - 50023 Sơn màu - HOT HOT TAMALE - 50023
 Sơn màu - HOT ROD RED - 3110861 Sơn màu - HOT ROD RED - 3110861
 Sơn màu - I Prefer Millionares - 3110331 Sơn màu - I Prefer Millionares - 3110331
 Sơn màu - I'M SO HOT - 50190 Sơn màu - I'M SO HOT - 50190
 Sơn màu - MAN OF THE MOMENT - 50032 Sơn màu - MAN OF THE MOMENT - 50032
 Sơn màu - Pretty Woman - 50030 Sơn màu - Pretty Woman - 50030
 Sơn màu - RUBY TWO-SHOES - 50189 Sơn màu - RUBY TWO-SHOES - 50189
 Sơn màu - Scandalous - 50144 Sơn màu - Scandalous - 50144
 Sơn màu - SEAL THE DEAL - 50036 Sơn màu - SEAL THE DEAL - 50036