Morgan Taylor - Sơn thường - Hồng

 Sơn màu - Amour color please - 50173 Sơn màu - Amour color please - 50173
 Sơn màu - B-Girl Style - 50221 Sơn màu - B-Girl Style - 50221
 Sơn màu - Barely Buff - 3110377 Sơn màu - Barely Buff - 3110377
 Sơn màu - Call My Blush - 3110378 Sơn màu - Call My Blush - 3110378
 Sơn màu - CANCAN WE DANCE - 50176 Sơn màu - CANCAN WE DANCE - 50176
 Sơn màu - Dancing & romancing - 3110372 Sơn màu - Dancing & romancing - 3110372
 Sơn màu - Don't pansy around - 50202 Sơn màu - Don't pansy around - 50202
 Sơn màu - Hollywood's Sweetheart - 3110336 Sơn màu - Hollywood's Sweetheart - 3110336
 Sơn màu - HOLO LOVER - 3110290 Sơn màu - HOLO LOVER - 3110290
 Sơn màu - I FEEL FLOWER-FUL - 3110342 Sơn màu - I FEEL FLOWER-FUL - 3110342
 Sơn màu - IT'S THE SHADES - 3110349 Sơn màu - IT'S THE SHADES - 3110349
 Sơn màu - It's Your Mauve - 3110381 Sơn màu - It's Your Mauve - 3110381
 Sơn màu - LIVE OUT LOUD - 3110387 Sơn màu - LIVE OUT LOUD - 3110387
 Sơn màu - Look at You, Pinkachu! - 50178 Sơn màu - Look at You, Pinkachu! - 50178