Nhuộm tóc phủ bạc số 1 Nhật Bản

 Kem Nhuộm Tóc Bigen Men - 101 Đen Tự Nhiên Kem Nhuộm Tóc Bigen Men - 101 Đen Tự Nhiên
 Kem Nhuộm Tóc Bigen Milky - Số 2 Nâu Sáng Kem Nhuộm Tóc Bigen Milky - Số 2 Nâu Sáng
 Kem Nhuộm Tóc Bigen Milky - Số 3 Nâu Nhạt Kem Nhuộm Tóc Bigen Milky - Số 3 Nâu Nhạt
 Kem Nhuộm Tóc Bigen Milky - Số 4 Nâu Caramen Kem Nhuộm Tóc Bigen Milky - Số 4 Nâu Caramen
 Kem Nhuộm Tóc Bigen Milky - Số 4NA Nâu Kem Nhuộm Tóc Bigen Milky - Số 4NA Nâu
 Kem Nhuộm Tóc Bigen Milky - Số 5 Nâu Sẫm Kem Nhuộm Tóc Bigen Milky - Số 5 Nâu Sẫm
 Kem Nhuộm Tóc Bigen Milky - Số 6 Nâu Đen Kem Nhuộm Tóc Bigen Milky - Số 6 Nâu Đen
 Kem Nhuộm Tóc Bigen Nhật - Số 2 Nâu Sáng Kem Nhuộm Tóc Bigen Nhật - Số 2 Nâu Sáng
 Kem Nhuộm Tóc Bigen Nhật - Số 4NA Nâu Kem Nhuộm Tóc Bigen Nhật - Số 4NA Nâu
 Kem Nhuộm Tóc Bigen Nhật - Số 5 Nâu Sẫm Kem Nhuộm Tóc Bigen Nhật - Số 5 Nâu Sẫm
 Kem Nhuộm Tóc Bigen Nhật - Số 6 Nâu Đen Kem Nhuộm Tóc Bigen Nhật - Số 6 Nâu Đen
 Kem Nhuộm Tóc Bigen Speedy - Số 7 Nâu Đen Kem Nhuộm Tóc Bigen Speedy - Số 7 Nâu Đen