Sơn thường - Tím

 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS699  Sơn móng tay Felina Deluxe - DS699
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS609  Sơn móng tay Felina Deluxe - DS609
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS606  Sơn móng tay Felina Deluxe - DS606
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS601  Sơn móng tay Felina Deluxe - DS601
 Sơn màu - ULTIMATE MIXTAPE - 3110386  Sơn màu - ULTIMATE MIXTAPE - 3110386
 Sơn màu - IT'S LIT - 3110291  Sơn màu - IT'S LIT - 3110291
 Sơn màu - Anime zing color - 50179  Sơn màu - Anime zing color - 50179
 Sơn móng tay Felina Màu Tím Nho Mỹ - CS691  Sơn móng tay Felina Màu Tím Nho Mỹ - CS691
 Sơn móng tay Felina Màu Củ Hành - CN602  Sơn móng tay Felina Màu Củ Hành - CN602